กฎหมายเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

กฎหมายเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

แผงโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในประเทศไทย กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ แผงโซลาร์เซลล์ ได้แก่

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  • พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กำหนดให้ การจัดการ ของเสียอันตรายจาก แผงโซลาร์เซลล์ ต้องเป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วย โรงงาน เว้นแต่ ในกรณีที่มี ของเสียอันตรายปนอยู่ กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ที่ราชการ ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการ ส่วนท้องถิ่น แจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย โรงงานมาดําเนินการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน ต่อไป หากไม่ดําเนินการ ภายใน 3 วัน ให้ราชการ ส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

  • พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กำหนดให้ ผู้ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จากเทคโนโลยี แผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่าย ต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 ต้องปฏิบัติตาม ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม สาหรับผู้ประกอบ กิจการ ผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จากเทคโนโลยี แผงโฟโตโวลเทอิก

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศฉบับนี้ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ อนุญาตให้ใช้ หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคาร เพื่อติดตั้ง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทที่ 1 ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้าอาคาร

  • ประเภทที่ 2 ติดตั้งบนพื้นดิน หรือเสา

สำหรับการติดตั้ง ประเภทที่ 1 จะต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าของอาคาร
ส่วนการติดตั้ง ประเภทที่ 2 จะต้องได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ ของท้องถิ่น

บทสรุป

กฎหมายเกี่ยวกับ แผงโซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ อย่างยั่งยืน โดยกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม