บริการฝึกอบรมการใช้งาน

  • การให้คำแนะนำและฝึกอบรมวิธีการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์
  • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน
  • การแสดงการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์