บริการวิเคราะห์และประเมินรายงานความเป็นไปได้ของโครงการ

  • วิเคราะห์ต้นทุน, ผลตอบแทนและประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย และความเสี่ยงของการลงทุน
  • การสร้างรายงานที่เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลที่ครอบคลุม