พลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีล้ำสมัย

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด และยั่งยืน ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากช่วยลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือน

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคครัวเรือนที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • การผลิตไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ สามารถติดตั้งบนหลังคาบ้าน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายในบ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานไฟฟ้า

 • การผลิตน้ำร้อน แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตน้ำร้อน เพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น อาบน้ำ ล้างจาน ล้างรถ เป็นต้น

 • ระบบทำความเย็น แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ ในระบบทำความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคธุรกิจ

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคธุรกิจ ที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • การผลิตไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ สามารถติดตั้งบนหลังคาโรงงาน หรืออาคารสำนักงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายในองค์กร ช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานไฟฟ้า

 • การผลิตน้ำร้อน แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตน้ำร้อน เพื่อใช้ในโรงงาน หรืออาคารสำนักงาน เช่น ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น

 • ระบบทำความเย็น แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ ในระบบทำความเย็น เช่น ระบบทำความเย็น ในโรงงาน ระบบทำความเย็น ในอาคารสำนักงาน เป็นต้น

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรม ที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • การผลิตไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ สามารถติดตั้งบนหลังคาโรงงาน หรืออาคารอุตสาหกรรม เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายในโรงงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

 • การผลิตความร้อน แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตความร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ใช้ในกระบวนการอบแห้ง ใช้ในกระบวนการหลอมละลาย เป็นต้น

 • ระบบทำความเย็น แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ ในระบบทำความเย็น เช่น ระบบทำความเย็น ในโรงงาน ระบบทำความเย็น ในอาคารอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากการประยุกต์ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลายรูปแบบ ที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น

 • ระบบสูบน้ำ แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนปั๊มน้ำ ในการเกษตรกรรม หรือการสูบน้ำบาดาล

 • ระบบการคมนาคม แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เป็นต้น

 • ระบบโทรคมนาคม แผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟ ให้กับเสาสัญญาณ โทรคมนาคม

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในอนาคต เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด และยั่งยืน ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและเอกชน จึงมีการสนับสนุน การพัฒนา และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างแพร่หลาย