ระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์

sppworldtrading

ระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์ กี่ปีถึงคุ้มค่า?

โซลาร์เซลล์ เป็นเทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน ที่ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องด้วยประโยชน์ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลด การปล่อยมลพิษ ลดค่าไฟฟ้า และเพิ่มมูลค่าให้กับ ทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี ปัจจัยหนึ่งที่ผู้สนใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ มักพิจารณาก็คือ ระยะเวลาคืนทุน

ระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์ คืออะไร?

ระยะเวลาคืนทุน ของโซลาร์เซลล์ คือระยะเวลา ที่ต้องใช้คืนเงินลงทุน ในการติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน / ประหยัดค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างเช่น หากลงทุนติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์มูลค่า 1 ล้านบาท และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ปีละ 100,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน ก็จะอยู่ที่ 10 ปี

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์

ระยะเวลาคืนทุน ของโซลาร์เซลล์ จะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายประการ ที่สำคัญ ได้แก่

 • ราคาของ แผงโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์ ที่มีราคาแพงกว่า จะทำให้ระยะเวลาคืนทุน ยาวนานขึ้น

 • ขนาดของ ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์เซลล์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า จะทำให้ประหยัด ค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง

 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หากใช้ไฟฟ้ามาก จะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง

 • นโยบายสนับสนุน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน การลงทุน ในพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจช่วยลด ระยะเวลาคืนทุนได้

ระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

ระยะเวลาคืนทุน ของโซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10 ปี อย่างไรก็ดี ระยะเวลาคืนทุน อาจสั้นลงหากได้รับสิทธิประโยชน์ จากนโยบายสนับสนุน เช่น มาตรการส่งเสริม การลงทุน ในพลังงานหมุนเวียน (FIT) หรือมาตรการ ลดหย่อนภาษี จากการลงทุน ในพลังงานหมุนเวียน

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์

นอกจากปัจจัยหลัก ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผล ต่อระยะเวลาคืนทุน ของโซลาร์เซลล์ ได้แก่

 • สภาพภูมิอากาศ พื้นที่ที่มีแสงแดดจัด จะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง

 • อายุการใช้งาน ของแผงโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งาน เฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี หากแผงโซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น ระยะเวลาคืนทุน ก็จะยาวนานขึ้นตามไปด้วย

 • ค่าบำรุงรักษา ระบบโซลาร์เซลล์ มีค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาอยู่บ้าง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจส่งผลต่อ ระยะเวลาคืนทุนได้

ควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์

นอกจากระยะเวลาคืนทุนแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ได้แก่

 • งบประมาณ การติดตั้งระบบ โซลาร์เซลล์ มีค่าใช้จ่าย ที่ค่อนข้างสูง ผู้ติดตั้งควรพิจารณา งบประมาณที่มี อย่างรอบคอบ

 • ความต้องการใช้ไฟฟ้า ควรประเมินความต้องการ การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน และอนาคต อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งจะเพียงพอ ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า

 • นโยบายสนับสนุน ควรศึกษานโยบายสนับสนุน จากภาครัฐ อย่างละเอียด เพื่อประเมินว่า จะได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง

โซลาร์เซลล์คุ้มค่าหรือไม่?

โซลาร์เซลล์ เป็นการลงทุนในระยะยาว ระยะเวลาคืนทุน อาจยาวนานหลายปี อย่างไรก็ตาม โซลาร์เซลล์ มีข้อดีหลายประการ ที่ทำให้คุ้มค่า แก่การลงทุน ได้แก่

 • ช่วยลดการปล่อยมลพิษ โซลาร์เซลล์ เป็นพลังงานหมุนเวียน ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

 • ลดค่าไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ สามารถผลิตไฟฟ้า ใช้เองได้ ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า ที่ต้องจ่าย ให้กับการไฟฟ้า

 • เพิ่มมูลค่าให้กับ ทรัพย์สิน การติดตั้ง โซลาร์เซลล์ อาจช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับทรัพย์สินได้

ดังนั้น ผู้สนใจติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึง ระยะเวลาคืนทุน ควบคู่ไปกับประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับ จากการติดตั้ง โซลาร์เซลล์