โซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม

โซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม: พลังงานสะอาด คุ้มค่า ช่วยลดโลกร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด ที่ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม โซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย ทั้งในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

ในภาคอุตสาหกรรม โซลาร์เซลล์สามารถนำมาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้า ใช้เองในโรงงาน โดยช่วยลดการใช้ไฟฟ้า จากเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้า ของภาครัฐ ซึ่งสามารถช่วย ลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อมได้

ประโยชน์ของโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม

ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

  • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยโซลาร์เซลล์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% ของค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานทั้งหมด

ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

  • การไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุ ของภาวะโลกร้อน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อมได้

เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า

  • ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดวัน โดยไม่จำเป็นต้องหยุด ผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ จึงสามารถช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ ของระบบไฟฟ้าได้

ประเภทของโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม

โซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และความต้องการของโรงงาน โดยประเภทของโซลาร์เซลล์ ที่นิยมใช้กัน ได้แก่

โซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์

  • โซลาร์เซลล์ แบบโมโนคริสตัลไลน์ เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โรงงานที่มีความต้องการ ใช้ไฟฟ้าสูง

โซลาร์เซลล์แบบพอลิคริสตัลไลน์

  • โซลาร์เซลล์ แบบพอลิคริสตัลไลน์ เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพรองลงมา จากโซลาร์เซลล์ แบบโมโนคริสตัลไลน์ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น โรงงานที่มีความต้องการ ใช้ไฟฟ้าปานกลาง

โซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง

  • โซลาร์เซลล์ แบบฟิล์มบางเป็นโซลาร์เซลล์ ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ต้องการพื้นที่ติดตั้งจำกัด เช่น โรงงานที่มีพื้นที่หลังคาจำกัด

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในภาคอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับขนาดของการติดตั้ง ประเภทของโซลาร์เซลล์ และปัจจัยอื่นๆ เช่น พื้นที่ติดตั้ง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 150,000-300,000 บาทต่อกิโลวัตต์

แนวทางการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม

ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริม การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้ ภาคอุตสาหกรรม หันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยมาตรการส่งเสริมที่สำคัญ ได้แก่

โครงการ net metering

  • โครงการ net metering เป็นโครงการที่อนุญาตให้ โรงงานที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกิน ให้กับการไฟฟ้าได้ โดยคิดอัตราค่าไฟฟ้าเท่ากับ อัตราค่าไฟฟ้า ที่โรงงานจ่ายซื้อไฟฟ้า จากการไฟฟ้า

โครงการ feed-in tariff

  • โครงการ feed-in tariff เป็นโครงการที่การไฟฟ้า จะรับซื้อไฟฟ้า จากโรงงานที่มีการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ โดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ที่สูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่โรงงานจ่ายซื้อไฟฟ้า จากการไฟฟ้า