โซล่าชาร์จเจอร์คืออะไร

โซล่าชาร์จเจอร์คืออะไร

โซล่าชาร์จเจอร์ (Solar Charger) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ เข้าสู่แบตเตอรี่ เพื่อเก็บไว้ใช้ ในเวลากลางคืน หรือในวันที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โซล่าชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในระบบโซล่าเซลล์ ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟ ให้อยู่ในภาวะปกติ ตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้า ในแบตเตอรี่ หากกระแสไฟฟ้า ในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์เหลือน้อย โซล่าชาร์จเจอร์ ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้า เข้าไปในแบตเตอรี่ให้เต็ม และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

องค์ประกอบของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • วงจรควบคุม (Control Circuit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของโซล่าชาร์จเจอร์ โดยรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เป็นต้น

 • วงจรแปลงแรงดัน (Voltage Converter) ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

 • วงจรป้องกัน (Protection Circuit) ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับโซล่าชาร์จเจอร์ หรือแบตเตอรี่ เช่น การป้องกันกระแสไฟย้อนกลับ การป้องกันกระแสไฟเกิน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน เป็นต้น

หลักการทำงานของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์จะทำงานตามหลักการต่อไปนี้

 • โซล่าชาร์จเจอร์ จะรับสัญญาณจาก เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ โซล่าชาร์จเจอร์ จะเริ่มทำงาน

 • โซล่าชาร์จเจอร์ จะแปลงแรงดันไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

 • โซล่าชาร์จเจอร์ จะจ่ายกระแสไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ ไปยังแบตเตอรี่

 • เมื่อแบตเตอรี่ มีแรงดันไฟฟ้าถึงระดับที่ตั้งค่าไว้ โซล่าชาร์จเจอร์จะหยุดทำงาน

ประเภทของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ตามหลักการทำงานได้ดังนี้

 • โซล่าชาร์จเจอร์แบบควบคุมแรงดัน (Constant Voltage Charger) โซล่าชาร์จเจอร์ประเภทนี้ จะจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังแบตเตอรี่ ด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ จนกระทั่งแบตเตอรี่ มีแรงดันไฟฟ้า ถึงระดับที่ตั้งค่าไว้

 • โซล่าชาร์จเจอร์แบบควบคุมกระแส (Constant Current Charger) โซล่าชาร์จเจอร์ประเภทนี้ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ ด้วยกระแสไฟฟ้าคงที่ จนกระทั่งแบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้า ถึงระดับที่ตั้งค่าไว้

 • โซล่าชาร์จเจอร์แบบควบคุมแรงดันและกระแส (MPPT Charger) โซล่าชาร์จเจอร์ประเภทนี้ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ ด้วยแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ในการชาร์จสูงสุด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกโซล่าชาร์จเจอร์

ในการเลือกโซล่าชาร์จเจอร์ ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ ควรมีกำลังไฟเพียงพอ ที่จะรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์

 • ขนาดของแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์ ควรมีกระแสไฟชาร์จเพียงพอ ที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ในเวลาที่เหมาะสม

 • ประเภทของแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์ ควรรองรับประเภทของแบตเตอรี่ ที่ต้องการใช้งาน

 • สภาพแวดล้อม โซล่าชาร์จเจอร์ ควรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพอากาศที่หลากหลาย

 • ความต้องการใช้งาน โซล่าชาร์จเจอร์ ควรมีคุณสมบัติ ตรงตามความต้องการใช้งาน

วิธีการติดตั้งโซล่าชาร์จเจอร์

การติดตั้งโซล่าชาร์จเจอร์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ของผู้ผลิต โดยควรติดตั้ง ในที่ที่แห้งและปลอดภัย หลีกเลี่ยงการติดตั้ง ในที่ที่มีความชื้น หรือมีสารเคมี เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น กับโซล่าชาร์จเจอร์

วิธีการบำรุงรักษาโซล่าชาร์จเจอร์

ควรทำความสะอาด โซล่าชาร์จเจอร์ เป็นประจำ เพื่อขจัดฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก ที่อาจสะสมอยู่ ตรวจสอบสภาพ ของสายไฟ และขั้วต่อ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบปัญหาควรรีบแก้ไข

ปัญหาที่มักพบในโซล่าชาร์จเจอร์

ปัญหาที่มักพบในโซล่าชาร์จเจอร์ ได้แก่

 • ปัญหาไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ สาเหตุอาจเกิดจาก สายไฟขาด หรือหลวม วงจรควบคุมเสียหาย แผงโซล่าเซลล์ไม่ผลิตไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

 • ปัญหาไฟเกิน สาเหตุอาจเกิดจาก การตั้งค่าแรงดัน หรือกระแสไฟฟ้าชาร์จเกิน แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ามากเกินไป หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

 • ปัญหากระแสไฟย้อนกลับ สาเหตุอาจเกิดจากวงจรป้องกันกระแสไฟย้อนกลับทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขปัญหาที่มักพบในโซล่าชาร์จเจอร์

หากพบปัญหา ในโซล่าชาร์จเจอร์ ควรตรวจสอบสาเหตุ ของปัญหา และแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่สามารถแก้ไขได้ ควรติดต่อ ช่างผู้ชำนาญ โซล่าชาร์จเจอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญ