โซลาร์เซลล์กับสิ่งแวดล้อม

sppworldtrading

โซลาร์เซลล์กับสิ่งแวดล้อม โซลาร์เซลล์ เป็นเทคโนโลยี พลังงานสะอาด ที่ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจาก เป็นพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม โซลาร์เซลล์ ทำงานโดย การเปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ ในครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม แทนการใช้พลังงาน จากเชื้อเพลิง ฟอสซิล ประโยชน์ของโซลาร์เซลล์ต่อสิ่งแวดล้อม โซลาร์เซลล์มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ดังนี้ ช่วยลด การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก การผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นสาเหตุหลัก ของภาวะโลกร้อน เนื่องจากทำให้ เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วยลดการเผาไหม้ เชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลด การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกลงได้ ลดมลพิษ ทางอากาศ การผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ยังก่อให้เกิด มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นควัน และก๊าซเสียต่างๆ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ […]