เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar

Jinko Solar เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 20 GW ต่อปี แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพสูง ทนทาน และราคาประหยัด Jinko Solar ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ที่สำคัญ ได้แก่ เซลล์ N-type เซลล์ N-type เป็นเซลล์โซลาร์เซลล์ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ P-type ทั่วไป เซลล์ N-type ของ Jinko Solar ใช้เทคโนโลยี TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 32.33% Half-cut cell เซลล์ Half-cut เป็นเซลล์โซลาร์เซลล์ที่ตัดครึ่งจากเซลล์ปกติ เซลล์ Half-cut มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ปกติ เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยลง ทำให้สูญเสียพลังงานน้อยลง Back contact cell […]

โซล่าชาร์จเจอร์กับเศรษฐกิจ

โซล่าชาร์จเจอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป เป็นต้น โซล่าชาร์จเจอร์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน ดังนี้ ลดต้นทุนพลังงาน โซล่าชาร์จเจอร์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ฟรีจากแสงอาทิตย์ จึงช่วยลดต้นทุนพลังงานให้กับผู้ใช้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม เพิ่มรายได้ ผู้ที่ผลิตและจำหน่ายโซล่าชาร์จเจอร์จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดมลพิษ โซล่าชาร์จเจอร์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้ โซล่าชาร์จเจอร์ยังสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า ในระบบไมโครกริด (microgrid) ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ทำหน้าที่ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับชุมชน หรือกลุ่มอาคารต่างๆ การใช้โซล่าชาร์จเจอร์ในระบบไมโครกริด จะช่วยเพิ่มความเสถียร ของระบบไฟฟ้า และลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าขัดข้อง ระบบไมโครกริดสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลักจะขัดข้อง ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบไมโครกริดมีชิ้นส่วนน้อยจึงไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ระบบไมโครกริดสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนหรือกลุ่มอาคารต่างๆ โซล่าชาร์จเจอร์เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาและใช้งานมากขึ้นในอนาคต โซล่าชาร์จเจอร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท โซล่าชาร์จเจอร์สามารถนำมาใช้งานในชุมชนชนบทเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางพลังงานระหว่างเมืองและชนบท และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนชนบท […]

โซล่าชาร์จเจอร์กับอนาคตของพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน เป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน สำหรับอนาคตของโลก โซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆ ทั้งสิ้น โซล่าชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อใช้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค เป็นต้น โซล่าชาร์จเจอร์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ โซล่าชาร์จเจอร์มีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของพลังงานทดแทน ดังนี้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โซล่าชาร์จเจอร์ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงพลังงานทดแทนได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ลดการใช้พลังงานจากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ โซล่าชาร์จเจอร์ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ เช่น พลังงานจากน้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสทางธุรกิจ ธุรกิจโซล่าชาร์จเจอร์มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น แนวโน้มการพัฒนาของโซล่าชาร์จเจอร์ในอนาคต โซล่าชาร์จเจอร์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในด้านต่างๆ ดังนี้ ประสิทธิภาพสูงขึ้น โซล่าชาร์จเจอร์รุ่นใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นจากแสงแดดเท่าเดิม ขนาดเล็กลง โซล่าชาร์จเจอร์รุ่นใหม่จะมีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาลง พกพาสะดวกยิ่งขึ้น ราคาถูกลง โซล่าชาร์จเจอร์รุ่นใหม่จะมีราคาถูกลง ทำให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น การพัฒนาของโซล่าชาร์จเจอร์จะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน […]

หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ (Solar cell) หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โซลาร์เซลล์ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน โดยเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน และโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกัน ที่ขั้วไฟฟ้าบวก (anode) และโฮลจะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกัน ที่ขั้วไฟฟ้าลบ (cathode) เมื่ออิเล็กตรอน และโฮลรวมตัวกันจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น โครงสร้างของโซลาร์เซลล์ โซลาร์เซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่ สารกึ่งตัวนำ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของโซลาร์เซลล์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้ทำโซลาร์เซลล์ ได้แก่ ซิลิคอน เจอร์เมเนียม และแกallium arsenide ขั้วไฟฟ้า เป็นบริเวณที่อิเล็กตรอนและโฮลรวมตัวกัน โดยทั่วไปขั้วไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์จะเป็นโลหะ เช่น เงิน ทองแดง วัสดุปิดผนึก เป็นวัสดุที่ทำหน้าที่ป้องกันสารกึ่งตัวนำจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ฝุ่น ความชื้น ประเภทของโซลาร์เซลล์ โซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกตามประเภทของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ได้ ดังนี้ โซลาร์เซลล์ซิลิคอน เป็นโซลาร์เซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง โซลาร์เซลล์ซิลิคอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 […]

ระบบโซลาร์เซลล์แบบต่างๆ

ระบบโซลาร์เซลล์แบบต่างๆ เลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน ระบบโซลาร์เซลล์ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาศัยหลักการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันระบบโซลาร์เซลล์มีให้เลือกใช้งานหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละบุคคล ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System) ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด เป็นระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยตรง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid Solar System) ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด เป็นระบบที่ทำงานแบบอิสระ โดยไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้งานในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด (Hybrid Solar System) ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดและระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดเข้าด้วยกัน โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ และในกรณีที่ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถูกนำมาใช้ทดแทน ข้อดีของระบบโซลาร์เซลล์ ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ มีอายุการใช้งานยาวนาน ลงทุนครั้งเดียว คุ้มค่าในระยะยาว ข้อเสียของระบบโซลาร์เซลล์ ต้นทุนการติดตั้งค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ […]