Jinko Solar ตอบแทนสังคม มุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

Jinko Solar ตอบแทนสังคม

Jinko Solar ผู้นำระดับโลก ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญ กับการตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

 • โครงการ Jinko Solar Solar School มอบแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ติดตั้ง ให้โรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน ช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • โครงการ Jinko Solar Solar Community ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับชุมชน เพื่อสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 • โครงการ Jinko Solar Clean Energy Challenge สนับสนุนการแข่งขันด้านพลังงานสะอาด สำหรับนักศึกษา และเยาวชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ Jinko Solar ยังให้ความสำคัญ กับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น โดยเปิดศูนย์ฝึกอบรม ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับบุคลากรในท้องถิ่น ช่วยให้ประเทศไทย มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพียงพอรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในอนาคต

Jinko Solar เชื่อว่า การตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างความยั่งยืน ให้กับธุรกิจ และสังคม โดยมุ่งมั่น ที่จะดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อย่างยั่งยืนต่อไป

ผลกระทบของโครงการ Jinko Solar ต่อการตอบแทนสังคม

โครงการต่างๆ ของ Jinko Solar มีส่วนช่วยในการตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน โครงการ Jinko Solar Solar School และ Solar Community ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน และชุมชน ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ช่วยลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ

 • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาด โครงการ Jinko Solar Clean Energy Challenge ช่วยส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานสะอาด ในอนาคต

Jinko Solar เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างอนาคต ที่ยั่งยืนให้กับสังคม

โครงการ Jinko Solar Solar School

 • วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อมอบโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนที่ขาดแคลน ได้เข้าถึงการศึกษา และพลังงานสะอาด

 • ระยะเวลาดำเนินการ: 2020-ปัจจุบัน

 • ผลการดำเนินงาน: มอบแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ติดตั้ง ให้กับโรงเรียน ในชุมชนกว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย ช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 10 ล้านบาทต่อปี

โครงการ Jinko Solar Solar Community

 • วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 • ระยะเวลาดำเนินการ: 2021-ปัจจุบัน

 • ผลการดำเนินงาน: ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับชุมชนกว่า 50 แห่งทั่วประเทศไทย ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการขายไฟฟ้าได้กว่า 5 ล้านบาทต่อปี

โครงการ Jinko Solar Clean Energy Challenge

 • วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด

 • ระยะเวลาดำเนินการ: 2022-ปัจจุบัน

 • ผลการดำเนินงาน: มีนักศึกษาและเยาวชนจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ผลงานที่ได้รับรางวัลสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดได้จริง