ระบบโซลาร์เซลล์แบบต่างๆ

ระบบโซลาร์เซลล์แบบต่างๆ เลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน

ระบบโซลาร์เซลล์ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาศัยหลักการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันระบบโซลาร์เซลล์มีให้เลือกใช้งานหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของแต่ละบุคคล

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System)

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด เป็นระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยตรง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid Solar System)

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด เป็นระบบที่ทำงานแบบอิสระ โดยไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้งานในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด (Hybrid Solar System)

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดและระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดเข้าด้วยกัน โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกส่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ และในกรณีที่ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถูกนำมาใช้ทดแทน

ข้อดีของระบบโซลาร์เซลล์

  • ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้

  • เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

  • มีอายุการใช้งานยาวนาน

  • ลงทุนครั้งเดียว คุ้มค่าในระยะยาว

ข้อเสียของระบบโซลาร์เซลล์

  • ต้นทุนการติดตั้งค่อนข้างสูง

  • ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

วิธีเลือกระบบโซลาร์เซลล์ให้เหมาะกับการใช้งาน

  • พิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร

  • พิจารณางบประมาณที่มี

  • พิจารณาสภาพอากาศในพื้นที่

หากท่านกำลังมองหาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ท่านสามารถเลือกระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของท่านได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น