หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ (Solar cell) หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โซลาร์เซลล์ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน โดยเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน และโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกัน ที่ขั้วไฟฟ้าบวก (anode) และโฮลจะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกัน ที่ขั้วไฟฟ้าลบ (cathode) เมื่ออิเล็กตรอน และโฮลรวมตัวกันจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

โครงสร้างของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่

 • สารกึ่งตัวนำ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของโซลาร์เซลล์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้ทำโซลาร์เซลล์ ได้แก่ ซิลิคอน เจอร์เมเนียม และแกallium arsenide

 • ขั้วไฟฟ้า เป็นบริเวณที่อิเล็กตรอนและโฮลรวมตัวกัน โดยทั่วไปขั้วไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์จะเป็นโลหะ เช่น เงิน ทองแดง

 • วัสดุปิดผนึก เป็นวัสดุที่ทำหน้าที่ป้องกันสารกึ่งตัวนำจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ฝุ่น ความชื้น

ประเภทของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกตามประเภทของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ได้ ดังนี้

 • โซลาร์เซลล์ซิลิคอน เป็นโซลาร์เซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง โซลาร์เซลล์ซิลิคอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • โซลาร์เซลล์ซิลิคอนแบบผลึกเดี่ยว (monocrystalline silicon solar cell) เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่มีราคาแพงกว่าโซลาร์เซลล์ประเภทอื่นๆ

  • โซลาร์เซลล์ซิลิคอนแบบผลึกรวม (polycrystalline silicon solar cell) เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าโซลาร์เซลล์แบบผลึกเดี่ยว แต่มีราคาถูกกว่า

 • โซลาร์เซลล์เจอร์เมเนียม เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาแพงกว่าโซลาร์เซลล์ซิลิคอน

 • โซลาร์เซลล์แกallium arsenide เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่มีราคาแพงที่สุด

ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์

ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์คือ อัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 15-25%

ประโยชน์ของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์มีประโยชน์มากมาย เช่น

 • เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและยั่งยืน

 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

 • สามารถใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

อนาคตของโซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากความต้องการพลังงานสะอาดและยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น คาดว่าโซลาร์เซลล์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในอนาคต